علی مهدوی

مدرس، نویسنده و برنامه نویس

دانش آموخته ارشد مهندسی کامپیوتر، از سال 1391 در زمینه «وب» فعالیت می کنم.